Prvotriedna kvalita
Rýchla realizácia
Kontaktujte nás +421 903 737 617

Menu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vyberte značku a model VÁŠHO vozidla

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.autorohoze.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade
so zákonom č. 120/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba- podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku pokiaľ nedostane potvrdenie e-mailom o spracovávaní jeho objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty
1. Dodacie lehoty tovarov sú uvedené pred objednaním u konkrétneho tovaru. Termín dodávky je tiež možné si u predávajúceho overiť na požiadanie cez emailovú alebo telefonickú komunikáciu.
2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu prijatia objednávky.
3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia, čom bude zákazník upovedomený. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu zo strany kupujúceho, má v súlade s § 614 Občianského zákonníka kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny sú uvedené pri konkrétnom produkte v čase vykonania objednávky a táto cena zostáva zachovaná až do dodania kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmenu Dane z

pridanej hodnoty pred odoslaním tovaru, ak táto zmena je podmienená zmenou sadzby od štátu.
2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu z vyúčtovacej faktúry (ak nebola vystavená a zaplatená preddavková faktúra vopred).
4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou – osobným odberom
b) dopravou predávajúceho – po telefonickom dohovore
c) Kuriérskou spoločnosťou
5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri odoslaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
IV. Prevzatie tovaru
1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy
1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku pokiaľ nedostane potvrdenie e-mailom alebo telefonicky o spracovávaní jeho objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (listom, e-mailom).
2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené akoukoľvek písomnou formou, alebo emailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť podľa §8 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z.z. doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonnej lehoty.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, mal by byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu

(doklad o nadobudnutí), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ má právo tovar vyskúšať v obvyklej miere (ako napr. v kamennom obchode), nie však začať používať k bežnej spotrebe.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľm nedohodli inak.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná7.
Neprevzatie alebo bezdôvodné odmietnutie tovaru sa berie ako porušenie uzatvoreného zmluvného vzťahu zo strany spotrebiteľa a bude mu zaslaný doklad k úhrade sankčnej pokuty 8€ s Dph, ako náhrada za náklady spojené so zaslaním a manipuláciou tovaru. Ak táto pokuta nebude uhradená v lehote uvedenej na zaslanom doklade, bude následne postúpená na vymáhanie prostredníctvom externej spoločnosti.

VI. Záruka a servis
1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu
predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste (pokiaľ je dodaný).
3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou,

nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
VII. Alternatívne a mimosúdne riešenie sporov
1. Od 1.2.2016 má spotrebiteľ právo oznámiť predávajúcemu svoju žiadosť o nápravu, ak sa domnieva,že predávajúci porušil jeho práva s nákupom tovaru, služieb alebo vybavením reklamácie. Žiadosť je povinný zaslať emailom na: vranomedia@gmail.com s popisom predmetnej veci. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne je možné tento návrh zadať aj cez online formulár na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Žiadosť cez ARS môže podať len kupujúci- fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa dotýka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov je tiež platné pre zmluvy uzatvorené na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa nedotýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo

nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01. 01. 2019. /aktualizované 01. 01. 2020/ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obchodné meno: VAPPE s.r.o.

Miesto podnikania: Podbiel 95, 027 42 Podbiel, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresný úrad Námestovo, Číslo živnostenského registra: 560-28115
IČO: 50952005
DIČ: 2120546109